Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy

Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy Bie E Stwo 1915 Zapomniani Uchod Cy Author Aneta Prymaka Oniszk Natus Physiotherapy.co.uk Lato 1915 Roku Armia Rosyjska Pod Naporem Wroga Wycofuje Si Z Kr Lestwa Polskiego I Zachodnich Kra C W Imperium Niemiec B Dzie Babom Cycki Obcina Niesie Si Po Wsiach Spod Lublina, Che Ma, Om Y, Ostro Ki, A Nawet Warszawy Ob Adowane Wozy Ruszaj W G B Rosji Z Obszar W Na Wsch D Od Bia Egostoku Wyje D A Nawet Osiemdziesi T Procent Mieszka C W W Druj W Skwarze, Bez Wody I Jedzenia Niemieckie Samoloty Bombarduj Wojsko, Nie Szcz Dz C Uciekinier W Przy Drogach Zostaj Mogi Y, Cz Cia Le Y Niepogrzebana Wybuchaj Epidemie Masowo Umieraj Dzieci.Bie E Cy Tak Po Rosyjsku Nazywaj Uciekinier W Carskie W Adze S Rozwo Eni Po Ca Ej Rosji Gdy We Wsiach Gdzie Na Syberii Czy Nad Donem Z Trudem Buduj Nowe Ycie, Wybucha Rewolucja, Niszcz C Pozosta E Filary Odwiecznego Porz Dku Carsk W Adz I Religi Bie E Cy Znowu Ruszaj W Drog , Teraz W Drug Stron , Do Odrodzonego Pa Stwa Polskiego Powr T Przynosi Kolejne Ko Ce Wiata.Z Terenu Polski Wyjecha Mog Y Ponad Dwa Miliony Os B, Ale O Bie E Stwie Milcz Podr Czniki Opowie Ocalaj Potomkowie Bie E C W To Historia, Kt R Mo Na Opowiada Z Wielu Perspektyw Ludzi Postawionych W Ekstremalnej Sytuacji, Ch Op W, Kt Rych Wiat Ginie Na Ich Oczach, Wreszcie Uchod C W, Uciekinier W, Ofiar Kolejnych Wojen. Historia bie e stwa dotyczy mojej rodziny, ale niestety w pami ci moich dziadk w i rodzic w zachowa y si tylko skrawki opowie ci pradziadk w z pobytu w carskiej Rosji Autorka w pewien spos b opowiedzia a mi ich histori w ramach tej ksi ki.O bie e cach s yszeli do tej pory g wnie ludzie z Podlasia i to nie wszyscy , w pozosta ych cz ciach Polski i za granic ich historia jest prawie nieznana Jest to niezwyk e zwa ywszy, e w czasach I wojny wiatowej z ziem dzisiejszego Podlasia, ziemi che mskiej, a nawet Mazowsza w uciecze przed Niemcami szacuje si , e wyjecha o do Rosji ok 3 mln ludzi W znacznej wi kszo ci byli to bia oruscy i ukrai scy, prawos awni ch opi, cz sto s abo wykszta ceni lub niepi mienni Nie pozosta y po nich zbyt wiele spisanych wspomnie czy dokument w, a historia ich tu aczki po Rosji i p niejszego powrotu do nowopowsta ego Pa stwa Polskiego ywa jest g wnie we wspomnieniach ich potomk w Rok 2015 by rokiem bie e stwa, o czym te pewnie nie wszyscy wiedz yjemy w cz
Wspania a ksi ka Czyta si jednym tchem Zapomniana, nieopowiedziana cz naszej historii o bie e stwie nie m wi si nawet na studiach historycznych wietny wk ad w rozw j historii spo ecznej, kt ra jest tak pomijana w codziennym dyskursie. Przytloczyly mnie opowie ci z tej ksi ki i mam wra enie jakby kto mi przetarl oczy Strasznie to bolesne Bardzo przejmuj ca tematyka. Historia I Wojny wiatowej jest praktycznie zapomniana Zapominamy, e ta wojna da a nam Europ w kszta cie, kt ry mniej wi cej znamy Historia opisywana przez Prymake Oniszak jest praktycznie bia kart Na podstawie nielicznych r de , rodzinnych opowie ci i sk pych opracowa historycznych stara si zrekonstruowa wygnanie prawie 3 milion w ludzi Nieudolno carskich genera w spotyka si tu z ufno ci ludu, kt ra doprowadza do exodusu Tragedia zaczyna si ju na pocz tku, gdy ludzie zaczynaj umiera w trakcie ucieczki Nast pnie s transportowani w g b Rosji Wsie zostaj rozdzielone, umieraj dzieci, rodzice, ony i m owie Czy by a to faktyczna ucieczka przez austriack i niemieck armi Czy wiadome, zaplanowane i nieudolnie przeprowadzone wyprowadzenie Na te pytanie niestety Oniszk nie odpowiada Brakuje dokument w, kt re zagin y albo zosta y zniszczone w trakcie rewolucji albo i p niej Tak e polityczne i militarne uwarunkowania pozostan nieznane Na pewno nie jest to najlepszy reporta Konstrukcja jest chaotyczna Pod amy ladami kilku rodzin z r nych wsi Oniszk przytacza ich spisane relacje Ale tu te brakuje wielu informacji Autorka cz sto ucieka do stwierdze , e mo e tak mia o to miejsce, a mo e inaczej Nie zmienia to faktu, e trzeba, a wr cz nale y przec
Ksi ka opisuje ma o znany w polskiej historii do wiadczenie Bie e stwa kilkuletniego przymusowego uchod stwa os b, g wnie prawos awnych, z teren w dzisiejszych wschodnich wojew dztw Polski W wyniku zmiany granic po I i II wojnie wiatowej obywatelek_li Polski Autorka swoj opowie opar a na rodzinnych przekazach, opowie ciach z dost pnych r de i w asnych poszukiwaniach i rozmowach Powsta opis wstrz saj cych do wiadcze zwi zanych z przymusow migracj , najpierw wg b Rosji, a p niej z Rosji do Polski Ten opis do wiadcze , zwi zanych z konieczno ci opuszczenia w asnej ma ej ojczyzny , rozdzielenia wsp lnot, mierci cz onk w rodziny, epidemiami, sieroctwem itd jest cz sto przyt acz
Uporz dkowany i wyczerpuj cy zbi r relacji z wielkiej wedr wki mieszka c w wschodnich rubie y wymuszonych I wojn wiatow Wywa ony, zwi z y ale obfituj cy te we wzruszaj ce i emocjonalne wspomnienia Bia orusin w, Ukrai c w i Polak w m wi cych po pro
Ksiazka o nieznanych epizodzie z I Wojny Swiatowej, kiedy cale wsie i miasteczka byly gnane przez wojsko na duze odleglosci.